Lista e institucioneve arsimore

Arianit Dobroshi bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar.. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë duhet të ishte përgjigjur deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim të brendshëm.

Arianit Dobroshi

E nderuar Ministri e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,

Kjo është një kërkesë për qasje në dokumente publike.

Ju lutem ma dërgoni në formë tabelare listën e institucioneve arsimore në Kosovë. Mundësisht secili institucion të ketë edhe informacione për atë institucion si adresa, orari i punës, numri i telefonit, koordinatat gjeografike, etj.

Mirëpres përgjigje brenda afatit të paraparë me Ligjin për qasje.

Me respekt,
Arianit Dobroshi