Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe MASHT

3 kërkesa

Kërkesa është dërguar te Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nga Blerton Haxhiu.

Më duhet informacioni lidhur me nxënësit me nevoja të veqanta me diagnozë paraprake nga mjeku specialist për komunën e Ferizajt - 4 vitet e fundit (sipas vitit kalendarik) 2023 - 2022 - 2021 - 202 Për sa nxënës është bërë vlerësimi pedagogjik nga...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nga Arianit Dobroshi.

E nderuar Ministri e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Kjo është një kërkesë për qasje në dokumente publike. Ju lutem ma dërgoni në formë tabelare listën e institucioneve arsimore në Kosovë. Mundësisht secili institucion të ketë edhe informacion...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?