Zyrtari / ja për qasje në dokumente publike

Elira Çallaki bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Zyra Kombëtare e Auditimit si pjesë e një pakete prej 112 institucioneve

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Kërkesa ishte e suksesshme.

Përshendetje,

Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Agjencia për Informim dhe Privatësi.

A mundeni ju lutem të konfirmoni duke u përgjigjur në këtë email nëse aktualisht jeni duke mbajtur pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike brenda institucionit tuaj?

Nëse këtë përgjegjësi tash e ka dikush tjetër, ju lutem na informoni për zyrtarin aktual përgjegjës për këtë funksion, emailin dhe numrin e telefonit zyrtar të personit.

Me respekt,

Elira Çallaki

Shqipe Hetemi, Zyra Kombëtare e Auditimit

Përshëndetje,

Konfirmoj se unë (Shqipe Hetemi) jam zyrtare përgjegjëse për qasje në dokumente publike brenda Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA).

Me respekt

Shqipe Hetemi,
Zyrtare për Komunikim me Media

Zyra Kombëtare e Auditimit
Lagjja Arbëria
Rr.Ahmet Krasniqi, 210
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
+ 381 (0)38 60 60 04 ext: 1188 (zyre)
+ 383 (0) 44 599 362 (mobil)
http://www.zka-rks.org

shfaq pjesët e cituara