Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe ASHAK

1 kërkesë

Përgjigja nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës për Elira Çallaki.

E nderuara znj. Çallaki, Lidhur me shkresën tuaj, ju njoftoj që unë jam e ngarkuar me punë shtesë si Zyrtare për Qasje në Dokumente Publike, për Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës (AShAK), e jo për Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovë...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?