Kërkesa për CV-të e bordit

Elira Çallaki bëri këtë kërkesë nën E Drejta e Informimit të Hekurudhat e Kosovës - TRAINKOS SH.A. si pjesë e një pakete prej 5 institucioneve

Masat automatike anti-spam janë vendsour për këtë kërkesë të vjetër. Ju lutem na njoftoni nëse ende pritet përgjigje ose nëse keni problem për t'u përgjigjur.

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar.. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Hekurudhat e Kosovës - TRAINKOS SH.A. duhet të ishte përgjigjur deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim të brendshëm.

Të nderuar Hekurudhat e Kosovës - TRAINKOS SH.A.,

Të nderuar/a zyrtarë/e,

Po ju shkruaj për të kërkuar zyrtarisht qasje në CV-të e anëtarëve të bordit të ndërmarrjes publike në të cilin punoni, nën juridiksionin e Ligjit nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike.

Si një qytetare e interesuar dhe sipas Ligjit nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike, mendoj se është jetike të kuptojmë kualifikimet dhe përvojat e individëve që janë në krye të ndërmarrjeve publike, të cilat luajnë një rol kyç në strukturën ekonomike dhe shoqërore të vendit tonë.

E kuptoj rëndësinë e privatësisë dhe kërkoj që të hiqen informacionet personale që nuk janë të rëndësishme ose/dhe janë të mbrojtura nga ligjet e privatësisë.
Ju lutem të ofroni informacionin e kërkuar brenda kohës së përcaktuar nga Ligji nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike. Nëse keni nevojë për ndonjë sqarim ose detaje të mëtejshme rreth kësaj kërkese, ju lutem të më kontaktoni në këtë email.

Ju faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje. Pres përgjigjen tuaj sa më shpejt.

Me respekt,
Elira Çallaki