Hekurudhat e Kosovës - TRAINKOS SH.A.

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe TRAINKOS

2 kërkesa

Kërkesa është dërguar te Hekurudhat e Kosovës - TRAINKOS SH.A. nga Elira Çallaki.

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Tepër e vonuar.

Kërkesa është dërguar te Hekurudhat e Kosovës - TRAINKOS SH.A. nga Elira Çallaki.

Të nderuar/a zyrtarë/e, Po ju shkruaj për të kërkuar zyrtarisht qasje në CV-të e anëtarëve të bordit të ndërmarrjes publike në të cilin punoni, nën juridiksionin e Ligjit nr. 06/L-081 për Qasje në Dokumente Publike. Si një qytetare e interesuar dh...

Tepër e vonuar.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?