Kosovo Railways - TRAINKOS J.S.C.

A public authority, also called TRAINKOS

2 requests

Request sent to Kosovo Railways - TRAINKOS J.S.C. by Elira Çallaki on .

Përshendetje, Po ju shkruaj nga organizata FLOSSK për të konfirmuar që kjo adresë emaili është ende emaili i duhur për të pranuar kërkesat për qasje në dokumente publike siç parashihet me ligj për insituticonin tuaj. Këtë listë e kemi pranuar nga Ag...

Long overdue.

Request sent to Kosovo Railways - TRAINKOS J.S.C. by Elira Çallaki on .

Të nderuar Hekurudhat e Kosovës - TRAINKOS SH.A., Të nderuar/a zyrtarë/e, Po ju shkruaj për të kërkuar zyrtarisht qasje në CV-të e anëtarëve të bordit të ndërmarrjes publike në të cilin punoni, nën juridiksionin e Ligjit nr. 06/L-081 për Qasje në...

Long overdue.

Only requests made using dumeditë are shown. ?