Detajet e kërkesës “Kërkesë për informacion publik

Historiku i ngjarjeve

Kjo tabelë paraqet detajet teknike rreth ndodhive të brendshme të kësaj kërkese në dumeditë. Kjo mund të përdoret për të nxjerrë informata rreth shpejtësisë me të cilën institucionet i përgjigjen kërkesave, numrit të kërkesave që kërkojnë përgjigje postale dhe gjëra të tjera.

Caveat emptor! Për të përdorur këto shenime në mënyrë të ndershme, ju duhet njohuri e brendshme e pikënisjes së përdoruesve të dumeditë. Si, pse dhe nga kush kategorizohen kërkesat nuk është diçka e vetëkuptueshme pra edhe mund të ketë gabime dhe paqartësi. Gjithashtu duhet ta kuptoni ligjin për qasje në dokumente publike, si dhe mënyrën se si institucionet (autoritetet) e zbatojnë atë. Plus duhet të jeni ekspert i statistikës. Të lutem na kontakto me pyetje.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
401  sent  2023-09-18 11:37:39 +0100  waiting_response  2023-09-18 11:37:39 +0100  waiting_response  outgoing  
465  overdue  2023-09-28 00:00:00 +0100         
689  very_overdue  2023-10-19 00:00:00 +0100         
1098  edit  2024-03-19 03:45:08 +0000         
1099  edit  2024-03-19 03:45:08 +0000         
1100  edit  2024-03-19 03:45:08 +0000         

Këtu përshkruhet do të thotë kur përdoruesit selektojnë një status për kërkesën dhe kur ngjarja më e re e ka statusin të përditësuar në atë vlerë. përllogaritur më pas nënkuptohet nga {site_name}} për ngjarje të ndërmjetshme, për të cilat përdoruesi nuk ka dhënë një përshkrim të caktuar. Shihni search tips për përshkrimin e statuseve.

Mund ta merrni këtë faqe në format të lexueshëm nga kompjuteri si pjesë e faqes kryesore JSON për kërkesën. Shikoni dokumentacionin e API-së.