Minitria e Zhvillimit Rajonal

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe MZHR

1 kërkesë

Përgjigja nga Minitria e Zhvillimit Rajonal për Elira Çallaki.

E nderuar, Konfirmoj që unë Arta Maloku mbajë pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Me Respekt! Arta MALOKU Udhëheqse e Divizionit për Komunikim Publik Head of the Division for Public Commu...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?