Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe KQZ

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duke përdorur këtë faqe.