Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe KPPP

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik duke përdorur këtë faqe.