Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe KPMSHCK

1 kërkesë

Delivery has failed to these recipients or groups: [1]kerkesa DI tek KPMSHCK ([Mesazhi per kerkese tekKPMSHCK]) The email address you entered couldn't be found. Please check the recipient's email address and try to resend the message. If the probl...

Në pritje të klasifikimit.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?