Komuna e Drenas

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Komuna e Drenas për Elira Çallaki.

Te nderuar, Une jam Bekim Dobra, udhëheqës i Zyres per Komunikim me Publikun, njeherit ushtroj edhe pozitën e zyrtarit per shqyrtimin fillestar te kërkesave per qasje ne dokumente publike ne Komunen e Drenasit. Per cfardo qe keni, ne do te shqyrto...

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?