Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike duke përdorur këtë faqe.