Instituti i Mjekësisë Ligjore

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe IML

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Instituti i Mjekësisë Ligjore duke përdorur këtë faqe.