Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit duke përdorur këtë faqe.