Autoriteti Test

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe AT

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Autoriteti Test duke përdorur këtë faqe.