Ansambli Kombëtar Shtetëror i Këngëve dhe Valleve ""SHOTA""

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Ansambli Kombëtar Shtetëror i Këngëve dhe Valleve ""SHOTA"" duke përdorur këtë faqe.