Agjencioni i Kosovës për Forenzikë

Institucioni publik

1 kërkesë

Përgjigja nga Agjencioni i Kosovës për Forenzikë për Elira Çallaki.

E nderuar, Kontaktoni pësonin përmes Email adresës: [adresaj postes elektronike] Shemsi Duriqi, Agjencia e Kosovës për Forenzikë Tel. 038 200 76 306

Suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?