Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

Institucioni publik

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës duke përdorur këtë faqe.