Agjencia e Kosovës për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore

Institucioni publik

1 kërkesë

Përshëndetje, Ju njoftoj se duke më nuk e mbaj pozitën e zyrtarit përgjegjës për qasje në dokumente publike në AKMRRSB pasi që nuk jam pjesë e Agjencisë. Ju rekomandoj që të kontaktoni me z. Naser Balaj, Udheheqës i Sektorit për Mbrojtjen nga Rreza...

Pjesërisht e suksesshme.

Vetëm kërkesat që janë bërë me dumeditë janë të shfaqura. ?