Agjencia për Barazi Gjinore

Institucioni publik, i emërtuar gjithashtu edhe ABGJ

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Agjencia për Barazi Gjinore duke përdorur këtë faqe.