Food and Veterinary Agency

A public authority, also called AUV

1 request

Response by Food and Veterinary Agency to Elira Çallaki on .

E nderuar, Ende jam duke e ushtruar detyrën e Zyrtarit për Qasje ne Dokumente Publike për AUV. Me respekt, Lamir Thaçi Zyrtar për Informim- Public Relations Officer Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë- Food and Veterinary Agency Tel: +383382003832...

Successful.

Only requests made using dumeditë are shown. ?